O NAS
   
Katedra Inżynierii Konwersji Energii w swoim głównym profilu zajmuje się tematyką dużych zawodowych instalacji energetycznych, właściwości paliw, procesami spalania i konwersji energii, energetyką jądrową, maszynami cieplno-przepływowymi, pompami i maszynami hydraulicznymi, turbinami, wibracjami i analizą awaryjności, rurociągami i armaturą, akumulacją energii, modelowaniem numerycznym procesów cieplno-przepływowych.
Katedra zatrudnia ok. 50 pracowników, w tym 4 profesorów tytularnych, 11 profesorów uczelni, 29 doktorów oraz ok. 10 doktorantów. Pracownicy katedry swoje badania prowadzą w budynkach A4, A6, D2, L1, C6 na terenie głównego kampusu uczelni, oraz przy ul. Długiej.


 

Zespoły

Zespół pod kier. prof. Tomasza Hardego
zajmuje się procesami konwersji termicznej paliw różnego typu, w tym paliw biomasowych i odpadowych, diagnostyką i monitorowaniem zagrożeń korozyjnych urządzeń kotłowych, badaniami emisji zanieczyszczeń gazowych oraz odpadów paleniskowych, optymalizacją i modelowaniem numerycznym procesów spalania w kotłach energetycznych. W zespole prowadzone są badania parametrów fizykochemicznych i charakterystyk pożarowo-wybuchowych paliw, wytwarzania i użytkowania wodoru oraz w zakresie procesów termiczno-chemicznej przeróbki paliw odpadowych na paliwa wysokogatunkowe.

Zespół pod kier. prof. Jacka Kasperskiego zajmuje się podstawami grafiki inżynierskiej, podstawami projektowania konstrukcji urządzeń energetycznych, wymienników ciepła, rurociągów, armatury, pomp, hydraulicznych maszyn przepływowych, spalania paliw silnikowych, izolacji cieplnych i akumulacji ciepła.

Zespół pod kier. prof. Piotra Szulca zajmuje się mechaniką płynów, odzyskiem i wykorzystaniem ciepła odpadowego, magazynowaniem energii, optymalizacją sieci ciepłowniczych, zgazowaniem biomasy i odpadów, badaniem zjawiska kawitacji i erozji kawitacyjnej.

Zespół pod kier. prof. Wojciecha Moronia zajmuje się komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich CAD, zagadnieniami wytrzymałościowymi konstrukcji, generatorami, badaniami pozwalającymi kompleksowo ocenić przydatność badanych paliw, biopaliw, paliw alternatywnych oraz odpadów stałych i ciekłych do spalania pod kątem ich wykorzystania w obiektach rzeczywistych. Zespół prowadzi również prace w zakresie gospodarki odpadami, problematyką odpadów komunalnych i przemysłowych, badania procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów, gospodarka w obiegu zamkniętym.

Zespół pod kier. prof. Andrzeja Tatarka zajmuje się energetyką jądrową.
 

Laboratoria

Techniki Uszczelniania i Armatury (bud. A8, kier. dr Grzegorz Romanik, laboratorium posiada uznanie TUV-Nord). Laboratorium prowadzi od ponad pół wieku badania naukowe, prace rozwojowe oraz wdrożenia w dziedzinie techniki uszczelniania maszyn i urządzeń. Początkowo były to głównie uszczelnienia ruchu obrotowego. link

Laboratorium Analizy Awarii Maszyn i Urządzeń (lab. 303 L-1, kier. dr Grzegorz Romanik) Laboratorium to zajmuje się awariami maszyn i urządzeń z ukierunkowanie na elementy ruchome i wirujące.

Laboratorium Materiałów i Urządzeń Cieplnych (lab. 301 L-1, kier. prof. J.Kasperski). Laboratorium zajmuje się tematyką odzysku ciepła wentylacji, konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło, badań innowacyjnych materiałów izolacji cieplnych.

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Cieplno-Przepływowych (hala Starej Pompowni, teren MPWiK, kier. prof. Janusz Skrzypacz). Prace prowadzone w laboratorium są skoncentrowane na hydraulicznych maszynach przepływowych, a w szczególności na poznaniu zjawisk przepływowych występujących w takich maszynach, poprawie sprawności pracy jak również wszelkich aspektach eksploatacyjnych maszyn takich jak pompy czy turbiny wodne. Laboratorium posiada zaplecze umożliwiające badanie maszyn w skali przemysłowej oraz aparaturę badawczą, umożliwiającą modelowanie fizykalne zjawisk występujących w procesach roboczych hydraulicznych maszyn przepływowych, prognozowania ich właściwości hydraulicznych oraz opracowywania podstaw projektowania pomp i turbin wodnych, co umożliwia projektowanie nowych, wysokosprawnych maszyn przepływowych w tym również o specjalnych właściwościach i wymaganiach.

Laboratorium Hydraulicznych Maszyn Przepływowych i Hydrotransportu (lab. 302 L-1, kier dr Przemysław Szulc). Prace koncentrują się na tematyce hydraulicznych maszyn przepływowych oraz hydrotransportu. Badane są zagadnienia dotyczące działania m .in. pomp oraz turbin wodnych, ich konstrukcji, eksploatacji, ale również metodyki pomiarowej i badawczej, w tym zastosowania aparatury i systemów monitorowania stanu, diagnostyki i predykcji. Dodatkowo, w laboratorium wykorzystuje się technologie, takie jak: skanowanie trójwymiarowe, symulacje numeryczne oraz szybkie prototypowanie, co umożliwia głębsze zrozumienie zachowań badanych maszyn oraz optymalizację ich układów przepływowych.

Laboratorium Spalania i Wybuchowości (hala A4, kier. dr inż. Krzysztof Mościcki). Laboratorium to zajmuje się tematyką niskoemisyjnego użytkowania paliw gazowych, ciekłych oraz stałych, w tym utylizacją paliw odpadowych wraz z monitorowaniem zagrożeń występujących podczas ich użytkowania w skali laboratoryjnej oraz obiektowej. W Laboratorium realizowane są komercyjnie badania parametrów pożarowo-wybuchowych różnych materiałów wykorzystywanych w przemyśle. link

Laboratorium Analiz Paliw, Biopaliw i Zagospodarowania Odpadów (kier. dr inż. Arkadiusz Szydełko). Laboratorium to zajmuje się pracami badawczymi i naukowymi w obszarze kompleksowych badań właściwości fizykochemicznych i charakteryzowania paliw, biopaliw, paliw alternatywnych oraz odpadów stałych i ciekłych. Obszar badawczy laboratorium obejmują badanie właściwości fizykochemicznych paliw (węgli, odpadów, osadów ściekowych, biomasy, i innych), oznaczenia kinetyki spalania, odgazowania, pirolizy, zgazowania, pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych, oraz ocenę zagrożeń żużlowaniem i popieleniem. Laboratorium oferuje ekspertyzy w zakresie optymalizowania doboru paliw, mieszanin paliwowych w instalacjach technicznych i technologicznych.

Laboratorium Materiałoznawstwa Energetycznego (kier. dr hab. inż. Dorota Nowak-Woźny, prof. uczelni). Laboratorium to zajmuje się pracami badawczymi z zakresu materiałoznawstwa energetycznego, w szczególności: badaniem procesów degradacyjnych i starzeniowych materiałów typu paliwa, popioły, materiały dielektryczne, określanie temperatur spiekania popiołów z węgli, biomas, osadów ściekowych, pomiary właściwości mechanicznych i elektrycznych (AC i DC) paliw, popiołów z paliw oraz materiałów dielektrycznych w temperaturze pokojowej oraz in situ w temperaturach z zakresu od pokojowej do 1200°C, oraz oceną skuteczności oczyszczania mieszanin gazowych ( w tym zasymulowanych spalin kotłowych) suchych i wilgotnych z dwutlenku siarki (metoda adsorpcyjna) i z tlenku azotu (metoda katalitycznej redukcji).

Laboratorium Oznaczeń Rtęci (kier. dr hab. inż. Wojciech Moroń, prof. uczelni). Laboratorium to zajmuje się działalnością badawczą i naukową w obszarze kompleksowych badań paliw, biopaliw oraz odpadów stałych i ciekłych pod kątem ograniczania emisji rtęci oraz badań imisji rtęci w pomieszczeniach zamkniętych zakładów przemysłowych i w powietrzu atmosferycznym. Obszar badawczy obejmuje pomiary zawartości rtęci w materiałach stałych, ciekłych i gazowych, kompleksowe badanie paliw, biopaliw i odpadów stałych i ciekłych pod kątem ograniczania emisji rtęci. Laboratorium oferuje również doradztwo w kwestiach doboru technik ograniczania emisji rtęci z procesów przemysłowych, badanie metod pierwotnych i wtórnych ograniczania emisji rtęci z skali laboratoryjnej i przemysłowej, oznaczanie specjacji rtęci w gazach przemysłowych, badanie procesów sorpcji rtęci na materiałach stałych.

Laboratorium Oceny Zagrożeń Pożarowo-Wybuchowych (kier. dr inż. Karol Król). Laboratorium to zajmuje się określaniem właściwości pożarowo-wybuchowych pyłów przemysłowych i technologicznych. Badania prowadzone w laboratorium dotyczą zagadnień wybuchowości pyłów w energetyce m.in. bezpieczeństwem pracy urządzeń transportujących pył węglowy. Zadania badawcze obejmują zagrożenia pożarowe na składowiskach paliwa i w urządzeniach kotłowych oraz warunkami efektywnego i stabilnego zapłonu mieszaniny węgla i biomasy w płomieniu pyłowym. Laboratorium zajmuje się również klasyfikacją zagrożenia wybuchowego obiektów.

Laboratorium Konwersji Energii (hala A-4, kier. dr inż. Michał Ostrycharczyk). Laboratorium to zajmuje się zagadnieniami procesowymi konwersji energii w systemach energetycznych i instalacjach przemysłowych, szczególnie w zakresie technologii i procesów termiczno-chemicznej przeróbki paliw na paliwa wysokogatunkowe, optymalizacji procesów spalania, wytwarzania wodoru do zastosowania w ogniwach paliwowych. W laboratorium realizowano polskie i międzynarodowe projekty badawcze w tematyce oxy-spalania, waloryzacji paliw energią odpadową, technologii CCS z zastosowaniem stałych i ciekłych sorbentów, zagospodarowaniem osadów ściekowych w technologii HTC, zgazowania paliw w technologii plazmowej. Zaplecze aparaturowe pozwala na badania obiektowe w zakresie jakości procesów spalania kotłów przemysłowych, badania właściwości fizyko-chemicznych paliw niskogatunkowych, biopaliw, paliw alternatywnych, popiołów i koksów oraz ich reaktywności w procesach spalania i zgazowania, a także na walidację nowych rozwiązań na instalacjach pilotowych. link

Laboratorium Mechaniki i Systemów Energetycznych (hol A-4, C-6, s.06 kier. dr inż. Tomasz Tietze). Laboratorium to zajmuje się badaniami zjawisk z zakresu mechaniki płynów i aerodynamiki, magazynowania ciepła, odzysku ciepła odpadowego, badaniami odporności materiałów na erozję kawitacyjną, badaniami procesu pirolizy i zgazowanie biomasy oraz RDF-u.
 

Historia

Katedra Inżynierii Konwersji Energii powstała na początku 2021r poprzez połączenie wcześniejszego Zakładu Spalania i Kotłów Z1, Zakładu Mechaniki, Maszyn, Urządzeń i Procesów Energetycznych Z2, Zakładu Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Z3. W 2022 roku dołączył zespół Katedry Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych K52. Do katedry w ostatnim czasie dołączyli także prof. H.Kudela, prof. A.Tatarek oraz dr W.Zacharczuk.
 

   

.

.

.